Orthopedagogiek

SPECIALISTISCHE ORTHOPEDAGOGIEK

Soms gaat het leren bij een kind of jongere niet vanzelf. Als ouder maak je je daar zorgen om.

Kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op school, vertonen ook vaak ander gedrag, zoals concentratieproblemen, motivatieproblemen of (faal-)angst of boos en opstandig gedrag. Soms alleen op school, maar vaak werkt dit door in de thuissituatie, of andersom.

Bij sommige van deze kinderen en jongeren is er sprake van (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of autisme (ASS) en/of een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie, waardoor het leren niet vanzelf gaat. Bepaald gedrag komt echter ook geregeld voort uit frustraties die het kind opdoet, omdat de taken op school (te) moeilijk of juist (te) makkelijk zijn. Zij hebben vaak meer uitleg, meer structuur, meer tijd nodig om zich de leerstof eigen te maken; of zij hebben juist meer uitdaging nodig. De frustraties die daardoor ontstaan kunnen door kinderen op verschillende manieren tot uitdrukking worden gebracht, nl. door boosheid, antisociaal gedrag of teruggetrokkenheid, verdriet of faalangst. Of er ontstaan lichamelijke klachten, zoals hoofd- of buikpijn, of slaapproblemen en vermoeidheid. Of het kind/de jongere wil niet meer naar school, is regelmatig schoolziek. De problemen kunnen elkaar versterken en/of in standhouden.

Hoewel op school vaak de best mogelijke hulp wordt geboden, is dit niet voor alle kinderen en jongeren voldoende. Voor deze doelgroep biedt ‘de Poort’ specialistische, orthopedagogische zorg, om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. We gaan daarbij samen met u en uw kind op zoek naar de oorzaak van de problemen en bieden hulp op maat.

ORTHOPEDAGOGIEK

Specialistische, orthopedagogische zorg bestaat in principe uit onderzoek en behandeling.

Het onderzoek bestaat uit onderkennende, verklarende en handelingsgerichte diagnostiek om de oorzaak van de (leer-)problemen te achterhalen en te onderzoeken waar uw kind bij gebaat is om verder tot ontwikkeling te kunnen komen.

In de behandeling of begeleiding wordt aangesloten bij de behoeftes van uw kind. Hierin wordt de (leer-)omgeving van uw kind, zoals school en gezin, betrokken. Er wordt gewerkt aan de hand van een behandelplan, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van evidence based methoden, dat wil zeggen van werkwijzen die wetenschappelijk effectief bewezen zijn.

 

Meer informatie

Leerproblemen

Ontwikkelingsproblemen

Sociaal-emotionele problemen

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, ga dan naar deze pagina.

 

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.