Dyslexie

wat is Dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (definitie Stichting Dyslexie Nederland, 2008).

De classificatie van dyslexie vindt plaats aan de hand van de volgende kenmerken:

  • het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt in belangrijke mate onder hetgeen van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, verwacht mag worden;
  • het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan, ook wanneer voorzien wordt in adequate remediërende instructie en oefening.

Dyslexie kan gezien worden als een leerstoornis, specifiek in het lezen en spellen. Er is sprake van een kwalitatief ander verloop van de ontwikkeling van vaardigheden op dit gebied ten opzichte van andere vaardigheden.

Een ander kenmerk is dat er sprake kan zijn van een specifieke taalstoornis, waarbij tekorten zijn in de fonologische verwerking, de snelheid van toegang tot of ophalen van taal- en symboolkennis en in de perceptie van (bepaalde) spraakklanken. Voorbeelden hiervan zijn het niet kunnen onderscheiden van klanken zoals de B en D en het niet op woorden kunnen komen.

Dyslexie kan ook gezien worden als specifieke stoornis in informatieverwerking, waarbij sprake is van een zekere traagheid in de perceptie van visuele en auditieve informatie.

Dyslexie kan ook gezien worden als een specifieke stoornis in het functioneren van de hersenen, waarbij de gebieden die betrokken zijn bij de spraak/taalontwikkeling in de linkerhersenhelft, alsmede de connecties daartussen, niet goed functioneren.

Hoogstwaarschijnlijk is dyslexie van genetische oorsprong, omdat het meestal ook elders ‘in de familie’ voorkomt. Dyslexie komt bij zo’n 3 à 4 procent van de leerlingen voor.

Dyslexie kan samengaan met andere leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (co-morbiditeit).

Dyslexie kan gevolgen hebben voor het psychosociaal functioneren, zoals twijfel aan eigen competentie en een verstoorde werkhouding.

Bron: Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (2008). Diagnose en behandeling van dyslexie.